1. รับผิดชอบด้านการจ่ายเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรงเวลา รวมถึง บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมการจ่ายของบริษัทฯ ก่อนทำสรุปส่งผู้บังคับบัญชาได้ทันตามกำหนด

2. จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง แม่นยำ และ ครบถ้วน

3. ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกผู้เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบ และ/หรือ ติดตามเอกสารงานด้านบัญชีรายจ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ดูแลเงินสดย่อยของบริษัท (วงเงิน 20,000 บาท/เดือน) พร้อมลงบันทึกการจ่ายให้ครบถ้วน และถูกต้อง

5. รักษาระเบียบที่ถูกต้องของงานบัญชี และทำงานธุรการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  • Share