1. รับผิดชอบการบริหารงานแผนกซ่องบำรุงเครื่องจักร เครื่องย้อมผ้า โครงสร้างสาธารณูปโภคโรงงาน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตให้เป็นไปโดยราบรื่น

2. วางระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (preventive maintenance) และควบคุมให้ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง 40 ท่าน ให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนงาน และตารางการซ่อมบำรุงที่บริษัทวางไว้ได้ครบถ้วน

3. บริหารจัดการอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆในแผนกซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ปลอดภัย และมีเพียงพอแก่การใช้งาน รวมถึงการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆผ่านกระบวนการจัดซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

4. ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายผลิตในงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง รวมถึงอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือในโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

5. สนับสนุนงานในฝ่ายผลิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายผลิต

  • Share