1. รับผิดชอบการบริหารงานผลิตทั้งหมดของโรงงานตามแผนงานขายของบริษัท โดยตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของบริษัท รวมถึงบังคับบัญชาแผนกสนับสนุนการผลิตอื่นๆ เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคุณภาพ และห้องแล็บฯ ให้ทำงานสอดคล้องกับแผนการผลิต

2. บริหารจัดการวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถดำเนินไปตามเป้าหมาย รวมถึงควบคุมกระบวนการผลิต ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยคงคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด และตรงตามมาตรฐานของบริษัท

3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย ให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทันเวลา รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามความจำเป็น

4. สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริหารจัดการโรงงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร

  • Share