1. รับผิดชอบการบริหารห้องแล็บฯของบริษัท ในการวิเคราะห์ผ้า และสีย้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทีมงานฝ่ายขาย รวมถึงกำกับดูแลพนักงานในห้องแล็บฯ 10 ท่าน ให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

2. บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในห้องแล็บฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และมีเพียงพอแก่การใช้งาน รวมถึงการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามผ่านกระบวนการจัดซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม

3. ให้คำปรึกษาแก่ทีมฝ่ายขายเรื่องกระบวนการทางเคมี การย้อมผ้า เพื่อให้ผลิตสินค้า หรือ แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวมถึงประสานงานภายในบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับงานของห้องแล็บฯ

4. สนับสนุนงานในฝ่ายผลิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายผลิต

  • Share