1. รับผิดชอบการบริหารงานผลิตทั้งหมดของโรงงานตามแผนงานขายของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของบริษัท โดยควบคุมให้บรรลุแผนการผลิต

2. บริหารจัดการวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้กิจกรรมการผลิตสามารถดำเนินไปตามเป้าหมาย รวมถึงควบคุมกระบวนการผลิต ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยคงคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานของบริษัท

3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์แก่ฝ่ายขาย และ/หรือ ลูกค้า รวมถึงการประเมินราคาต้นทุน เพื่อผลิตสินค้าทันเวลา รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตามความจำเป็น

4. สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการบริหารจัดการโรงงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร

  • Share