1. ควบคุม และสนับสนุนกระบวนการผลิต รวมถึงดูแลด้านการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ตามแผนงานผลิตและแผนงานของบริษัท โดยตรงตามความต้องการของลูกค้า สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย

2. ดูแลเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาดเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเหมาะสมแก่การใช้งาน

3. จัดเตรียมแผน และ คู่มือในการทำงาน (Work Instruction) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อใช้งาน และอ้างอิง

4. สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ดำเนินการแก้ไขความผิดปรกติ และวางแผนป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ำ

  • Share