1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของบริษัท ในไซต์งานติดตั้ง และวางระบบวิศวกรรมไฟฟ้า และปรับอากาศ ณ สถานที่ของลูกค้า (เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำนักงาน หรือ โรงงาน เป็นต้น)

2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

3. ควบคุม และตรวจสอบคนงาน ผู้รับเหมา รวมถึงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่บริษัทกำหนด รวมถึงจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และจัดทำเอกสารรายเดือน รายไตรมาส ตามที่กฎหมายกำหนด

5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ให้ดำเนินการตามแผนความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยตามที่แผนกมอบหมาย

  • Share